Palomenės kultūros centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

                                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                                       Palomenės kultūros centro direktoriaus

                                                                                                                2011 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-4 

 

 

Palomenės kultūros centro supaprastintų viešųjų  pirkimų taisyklės

 

 

TURINYS

 

 

I.       BENDROSIOS NUOSTATOS

II.     SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ VYKDYTOJAS

III.    SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS

IV.    PIRKIMŲ VYKDYMAS

V.     PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ POREIKIO IŠAIŠKINIMAS IR PIRKIMO        

         OBJEKTO SAVYBIŲ NUSTATYMAS

VI.    TIEKĖJŲ APKLAUSA

VII.   TIEKĖJŲ SIŪLYMŲ TIKRINIMAS IR VERTINIMAS

VIII.  PIRKIMO SUTARTIS

IX.     PIRKIMŲ DOKUMENTAI

X.      GINČŲ NAGRINĖJIMAS

 

 

 

                                         I.   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

         1.  Palomenės kultūros centro (toliau tekste – Centro) supaprastintų viešųjų  pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102, 2007, Nr. 114-4630;  2008, Nr. 81-3179) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais viešuosius pirkimus (toliau – pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais, galioja nuo 2009 m. sausio 13 d.

         2. Centras šiomis Taisyklėmis vadovaujasi vykdydamas prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimus (toliau – pirkimai). Centras mažos vertės pirkimus gali atlikti Lietuvos Respublikos  viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje nustatytais atvejais, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 100 tūkst. Lt, o darbų vertė mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio-PVM).

         3. Taisyklės nustato mažos vertės pirkimų organizavimo ir planavimo tvarką, pirkimus atliekančius asmenis, pirkimo būdus ir jų atlikimo, ginčų nagrinėjimo procedūras, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus. 

         4. Atlikdamas supaprastintus pirkimus Centras vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, šiomis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., Nr. 74-2262) (toliau – CK), kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais.                         .

         5. Pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų priimant sprendimus dėl pirkimų, vadovaujamasi racionalumo principu.

         6. Centro vykdomuose pirkimuose turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys, viešieji juridiniai asmenys ar tokių asmenų grupės. Pasiūlymui pateikti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens. Centras gali reikalauti, kad, ūkio subjektų jungtinės grupės pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Centrui pasiūlius sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – pirkimo sutartis), ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą, jei tai yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

         7.   Pirkimo pradžią ir pabaigą apibrėžia Viešųjų pirkimų įstatymas.

         8.  Atliekant supaprastintus pirkimus Centras atsižvelgia į visuomenės poreikius socialinėje srityje, aplinkos apsaugos reikalavimus. Vadovaujamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ir 91 straipsnio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 90-3573), kitų teisės aktų nuostatomis.                         

         9.  Taisyklėse naudojamos sąvokos:

        10. 1. pirkimo organizatorius – Centro direktorius arba įsakymu paskirtas darbuotojas, kuris Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija);

        10. 2. pirkimo iniciatorius – Centro darbuotojas, kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus;

        10. 3. apklausa – pirkimo būdas, kai Centras raštu ar žodžiu kviečia Tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausią kainą pasiūliusio ar ekonomiškiausią pasiūlymą pateikusio Tiekėjo;

        10.  4. tiekėjas (prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas, rangovas) – bet kuris ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatus juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus:

        10. 5. pasiūlymas – tiekėjo Centrui žodžiu pateikta informacija ir/arba raštu pateikti dokumentai, kuriais siūloma tiekti prekes, paslaugas ar atlikti darbus, arba viešai (internete, reklaminėje medžagoje ir kt.) pateikiama informacija apie pirkimo objektą  ir pardavimo sąlygas.

        10.  6.  viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) – Centro atliekamas ir Viešųjų pirkimų įstatymu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį.

        11.  Taisyklėse vartojamos kitos sąvokos nustatytos Viešųjų pirkimų įstatyme.

        12.  Taisyklių tikslas skatinti Tiekėjų konkurenciją siekdamas kuo naudingesnių Tiekėjų siūlymų.

 

 

II.     PIRKIMŲ  VYKDYTOJAS

 

  1. Centre  pirkimą vykdo Pirkimų organizatorius arba Komisija. Pirkimų organizatorius

arba Komisija Centro direktoriaus įsakymu paskiriami nuolatiniams pirkimams organizuoti ir vykdyti. Pirkimų organizatorius arba Komisija turi būti nepriekaištingos reputacijos, pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Nešališkumo deklaracija ir konfidencialumo pasižadėjimas pasirašomas vieną kartą ir galioja nepriklausomai nuo to, kiek pirkimų bus atliekama. 

        14. Komisija veikia pagal Centro direktoriaus patvirtintą komisijos darbo reglamentą. Komisijai turi būti nustatytos užduotys ir suteikti visi užduotims vykdyti reikalingi įgaliojimai. Komisija sprendimus priima savarankiškai. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Komisijos sekretoriumi skiriamas vienas iš komisijos narių.

        15.  Mažos vertės pirkimus vykdo Komisija, kai:

        15.1. prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė viršija 10 tūkst. Lt.;

        15.2. darbų pirkimo sutarties vertė viršija 30 tūkst. Lt.

        16. Centro direktorius turi teisę priimti sprendimą pavesti pirkimą vykdyti Pirkimų organizatoriui arba komisijai.

        17. Prekių ar paslaugų pirkimus, kai pirkimo sutarties vertė mažesnė negu 10 tūkst. Lt., darbų pirkimus kai pirkimo sutarties vertė mažesnė negu 30 tūkst. Lt vykdo Pirkimų organizatorius arba Komisija.

        18.  Centras gali vykdyti pirkimus per centrinę perkančiąją organizaciją arba iš jos (jei yra sudariusi atitinkamų prekių, paslaugų ar darbų preliminarias sutartis). Siūlymą pirkti per centrinę perkančiąją organizaciją arba iš jos Centro direktoriui gali teikti Pirkimo organizatorius arba Komisija. Centro direktorius įsakymu įgalioja pirkimų organizatorių atlikti užsakymus centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniame kataloge ir pasirašinėti elktroniniu būdu.

        19.  Centras turi teisę nutraukti pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamos paslaugos, prekės ar darbai tapo nereikalingi, nėra lėšų už juos apmokėti ir pan.). Sprendimą dėl pirkimo nutraukimo priima Centro direktorius.

 

 

  1.  PIRKIMŲ  PASKELBIMAS

 

       19.  Centras skelbimą apie pirkimą, skelbimą apie sudarytą pirkimo sutartį ir informacinį pranešimą apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą (toliau – informacinis pranešimas), kuriuos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą bei šias Taisykles numatyta paskelbti viešai, skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Skelbimas apie mažos vertės pirkimą skelbiamas CVP IS. Skelbimo ar informacinio pranešimo paskelbimo diena yra skelbimo paskelbimo data „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, mažos vertės pirkimo atveju – CVP IS.

       20.  Visus skelbimus ir informacinius pranešimus Centras pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytus skelbiamos informacijos privalomuosius reikalavimus, standartines formas bei skelbimų tiekimo tvarką. Papildomai skelbimai ir informaciniai pranešimai gali būti skelbiami Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje, kitur internete, leidiniuose ar kitomis priemonėmis. Centras užtikrina, kad šie skelbimai ir informaciniai pranešimai būtų paskelbti ne anksčiau negu „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, mažos vertės pirkimo atveju – CVP IS, o to paties skelbimo turinys visur būtų tapatus. Už skelbimo ir informacinio pranešimo turinį atsako Centras.

       21.  Centras skelbia apie kiekvieną pirkimą, išskyrus pirkimus, atliekamus apklausos būdu šių Taisyklių nustatytais atvejais.

       22.  Centras, sudaręs pirkimo sutartį dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų, kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, ne vėliau kaip per 48 dienas po pirkimo sutarties sudarymo Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia skelbimą apie sudarytą pirkimo sutartį, skelbime nurodydama, ar ji sutinka, kad skelbimas būtų paskelbtas. 

       23.  Centras informacinį pranešimą skelbia bet kuriuo momentu, tačiau ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki pirkimo sutarties sudarymo, kai ji gali identifikuoti tiekėją, su kuriuo ketina sudaryti pirkimo sutartį (priėmus sprendimą kreiptis į tiekėją pateikti pasiūlymą, jau pateikus kvietimą tiekėjui dalyvauti pirkimo procedūrose, pasiūlymo vertinimo procedūros metu arba pripažinus tiekėjo pasiūlymą tinkamu ar, kai kviečiamas daugiau kaip vienas tiekėjas, patvirtinus pasiūlymų eilę).

       24.  Centras viešai skelbia apie kiekvieną viešąjį pirkimą , išskyrus pirkimus, kai:

       24.1  numatomos sudaryti prekių ar paslaugų viešojo pirkimo sutarties vertė be PVM neviršija 10 tūkst. Lt.,  arba darbų viešojo pirkimo sutarties vertė be PVM neviršija 30 tūkst.Lt;

       24.2. būtina skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų;

       24.3. esant kitoms, objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių netikslinga paskelbti apie pirkimą pavyzdžiui, paskelbimas apie pirkimą reikalautų neproporcingai didelių pirkimų organizatoriaus arba Komisijos pastangų, laiko ir/ar lėšų sąnaudų;

       24.4. perkama iš socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų neįgaliųjų, ir įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų, perkamos jų pagamintos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai;

       24.5. dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos alternatyvos;

       24.6. perkamos prekės ir paslaugos:

       24.6.1.  kai perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniais būtų nepriimtini, nes perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių;

       24.6.2.  prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėmis išlaidoms skirtas lėšas;

       24.7. perkamos prekės, kai:

       24.7.1. ypač palankiomis sąlygomis nuperkama iš bankrutuojančių, likviduojamų, ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų;

       24.7.2.  prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;

       24.7.3.  prekės perkamos iš valstybės rezervo;

       24.8.  perkamos paslaugos, kai:

      24.8.1.  perkamos perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ir (ar) pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos;

      24.8.2.  perkamos licenzijos naudotis duomenų (informacinėmis) bazėmis;

      24.9.  perkamos paslaugos ir darbai, kai:

      24.9.1.  dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis, gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;

      24.9.2.  perkant iš esamo tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji pirkimo sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento.

 

 

                                     IV.  PIRKIMŲ VYKDYMAS

 

  1.  Pirkimas atliekamas šiais būdais:

      25.1. pirkimų organizatorius išsiaiškina reikalingas pirkti prekes, paslaugas ar darbus, jų technines, eksploatacines ir kt. savybes bei užpildo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo paraišką ir derina su Centro direktoriumi;

      25.2. pirkimų organizatorius ar Komisija atlieka tiekėjų apklausą, kai pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir šiose Taisyklėse nustatytas sąlygas apie pirkimą neprivaloma skelbti CVP IS, užpildo tiekėjo (-ų) aplausos pažymą, kurią pateikia tvirtinti Centro direktoriui. Perkamų darbų kodas ar paslaugų kategorija nurodoma pagal Viešųjų pirkimo įstatymo 1 ir 2 priedėlyje nurodytų darbų ir paslaugų pavadinimus, o prekių kodas nurodomas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną;

      25.3. pirkimų organizatorius ar Komisija išrenka geriausią pasiūlymą pateikusį Tiekėją, su kuriuo bus sudaroma sutartis (sutartys), ir parengia sutarties projektą;

      25.4. Centro direktorius ar jo įgaliotas asmuo su geriausią pasiūlymą pateikusiu Tiekėju sudaro sutartį;

      25.5. pirkimo organizatorius ar Komisija per 10 dienų po pirkimų mokėjimų dokumentų originalus, tiekėjo (-ų) prekių, paslaugų ar darbų pirkimo paraišką, apklausos pažymą, sutartį pateikia Centro vyr. buhalterei, ir visus kitus su pirkimu susijusius dokumentus.

 

 

        V.  PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ POREIKIO

   IŠAIŠKINIMAS IR PIRKIMO OBJEKTO SAVYBIŲ NUSTATYMAS

     

      26.  Pirkimų organizatorius, ar Komisija, prieš pradėdami darbą turi išsiaiškinti, kokias prekes, paslaugas ar darbus reikės pirkti, taip pat reikalingus šių prekių, paslaugų ar darbų kiekius.

      27.  Pirkimų organizatorius ar Komisija turi nustatyti perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes. Nustatant šias savybes, privalu remtis Administarcijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų pateiktais pasiūlymais, turimais techniniais aprašymais, savo patirtimi. Jeigu reikia, pirkimų organizatorius ar Komisija gali konsultuotis su atitinkamos srities specialistais.

     28.  Jeigu pirkimą atlieka Komisija, pirkimų organizatorius perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes praneša Komisijai. Pirkimo objekto savybes gali nustatyti ir pati Komisija.

     29.  Pirkimų organizatorius arba Komisija taip pat apibrėžia ir svarbiausias sutarties sąlygas: prekių tiekimo, paslaugų ar darbų atlikimo terminus, atsiskaitymo ar apmokėjimo laikotarpius, kokybės ir specifikacijų kontrolę, netesybas ir pan.

     30.  Tiekėjams nurodant perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes tiekėjai negali būti dirbtinai diskriminuojami bei turi būti užtikrinama jų konkurencija (nurodant savybes neturi būti sudaroma situacija, kad tik konkretus tiekėjas galėtų pateikti prekes, atlikti darbus ar suteikti paslaugas).

     31.  Apibūdinant pirkimo objektą negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms arba tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas gali būti leistas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

     32.  Pirkimo objektas turi būti apibūdinimas taip, kad jį glaustai ir aiškiai būtų galima nurodyti apklausiamiems tiekėjams. Jeigu pirkimą atlieka Komisija, tai dokumentaciją pirkimų organizatorius perduoda jai.

     33.  Jeigu pirkimo objektui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti parengta projektinė dokumentacija, šios dokumentacijos parengimą, tvirtinimą, ir/arba suderinimą organizuoja Centro direktorius.

 

 

                                          VI.  TIEKĖJŲ APKLAUSA

 

     34.  Siekiant nustatyti tiekėją, su kuriuo bus sudaroma pirkimo sutartis, apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai arba vienas tiekėjas.

     35.  Mažiau tiekėjų gali būti apklausiama šiais atvejais:

     35.1.  pirkimų organizatorius arba Komisija sužino, kad yra mažiau tiekėjų, kurie gali pateikti reikalingas prekes, atlikti paslaugas ar darbus;

     35.2. didesnio tiekėjų skaičiaus apklausa reikalautų neproporcingai didelių pirkimų organizatoriaus pastangų, laiko ir/ar lėšų sąnaudų;

     35.3.  esant kitoms objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių neįmanoma apklausti daugiau atlikėjų. Šios aplinkybės negali priklausyti nuo Centro delsimo arba neveiklumo.

     36.  Vienas tiekėjas, tiesiogiai kreipiantis į jį pateikti siūlymą ar sudaryti sutartį, gali būti apklausiamas šiais atvejais:

     36.1.  yra tik konkretus tiekėjas, kuris gali pateikti reikalingas prekes, suteikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos priimtinos alternatyvos (pvz.,  perkami muziejaus eksponatai, meninio, mokslinio pobūdžio paslaugos ir pan.);

     36.2.  pirkimą būtina atlikti labai greitai (pvz., ne ilgiau nei per parą);

     36.3.  Centras pagal ankstesnę sutartį iš kurio nors tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nekeičiant prekių ar paslaugų kainos ir kitų sąlygų. Tokių papildomų pirkimų vertė negali viršyti 30 procentų pradinės sutarties vertės;

     36.4.  kreipimasis su prašymu pateikti pasiūlymą į daugiau nei vieną tiekėją reikalautų pernelyg daug Administracijos žmogiškųjų ar finansinių išteklių, tai yra, kai konkretaus pirkinio vertė yra sąlyginai maža ir daugiau nei vieno tiekėjo apklausos metu atliktini veiksmai būtų neproporcingi konkretaus pirkimo aplinkybėms;

     36.5  yra perkamos Centro darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo paslaugos, teisinės-konsultacinės paslaugos, prenumeruojami laikraščiai ir/ar kita periodinė literatūra, knygos, vadovėliai ir kita mokomoji literatūra, perkamos gėlės, dovanos, suvenyrai ar perkamos kitos prekės ir/ar paslaugos iš reprezentacijai skirtų lėšų, taip pat perkant įvairaus pobūdžio prekes ar paslaugas, kai su tiekėju (tiekėjais) sudaromos autorinės sutartys, kai perkamos meno kolektyvų koncertinės programos, kompiuterinių programų paslaugos (ar licenzijos naudotis kompiuterinėmis programomis); 

     36.6. esat kitoms objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių neįmanoma apklausti daugiau nei vieną tiekėją. Šios aplinkybės privalo būti nurodytos tiekėjų apklausos pažymoje.

     37.  Pirkimo organizatorius arba Komisija, atlikdamas pirkimą, vadovaujantis 36 punktu, privalo Įsitikinti, kad atliekant pirkimus būtų nepažeidžiamos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos dėl pirkimo vertės skaičiavimo.

     38.   Tiekėjus apklausia pirkimų organizatorius ir/ar Komisija.

     39.   Tiekėjai apklausiami žodžiu arba raštu. Taip pat galima pasinaudoti viešai tiekėjų pateikta informacija (pvz., reklama internete ir pan.) apie siūlomas prekes, teikiamas paslaugas ar atliekamus darbus. Toks informacijos gavimas prilyginamas žodinei tiekėjų apklausai. Sprendimą dėl apklausos formos priima organizatorius arba Komisija.

     40.   Apklausa žodžiu gali būti atliekama, jei:

     40.1. sutarties vertė neviršija 10 tūkst. Lt;

     40.2. perkama esant ypatingoms aplinkybėms: avarijai, stichinei nelaimei, epidemijai ir kitokiam nenugalimos jėgos poveikiui, kai dėl skubos neįmanoma gauti siūlymų raštu.

     41.  Apklausiant žodžiu su tiekėjais bendraujama asmeniškai arba telefonu.

     42. Apklausa raštu atliekama, kai sutarties vertė yra 10 tūkst. Lt ir daugiau. Apklausiant raštu paklausimai tiekėjams pateikiami paštu, faksu, elektroniniu paštu arba asmeniškai. Tame pačiame pirkime dalyvaujantis tiekėjai turi būti apklausiami ta pačia forma.

     43. Apklausos metu (išskyrus, kai apklausa atliekama analizuojant viešai paskelbtą informaciją) tiekėjams gali būti pateikta tokia informacija:

     43.1. pageidaujamos pirkimo objekto savybės ir svarbiausios pirkimo sutarties sąlygos;

     43.2. kokiais kriterijais vadovaujantis bus pasirenkamas tiekėjas, su kuriuo sudaroma sutartis;

     43.3. ką turi nurodyti siūlantis savo prekes, paslaugas ar darbus tiekėjas, kokia forma (rašytine ar žodžiu) ir iki kada jis tai turi padaryti;

     43.4. kaip Centras informuos apklausiamą tiekėją apie sprendimą su juo sudaryti pirkimo sutartį (jeigu apklausa atliekama raštu, tiekėjai apie pirkimo procedūros rezultatus informuojami raštu).

     44.  Jeigu apklausiamas tik vienas tiekėjas, jam gali būti teikiama ne visa informacija, jeigu manoma, kad kita informacija yra nereikalinga.

     45. Centras turi įsitikinti, kad siūlymą pateikęs tiekėjas yra pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį. Tam Pirkimų organizatorius gali kelti reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai ir prašyti informacijos apie kvalifikaciją. Visiems tiekėjams turi būti keliami vienodi reikalavimai ir prašoma pateikti to paties pobūdžio informaciją. Keliamais reikalavimais negalima dirbtinai diskriminuoti tiekėjų.

     46. Apklausiant tiekėją ar tiekėjui atskirai kreipiantis, Pirkimų organizatorius ir/ar Komisija turi

atsakyti į visus tiekėjo klausimus, kurie liečia pirkimą ir tiekėjui reikalingi tam, kad geriau suprasti Centro poreikius ir galimybes, tačiau tiekėjui negali būti pateikta informacija, kuri pažeistų Centro įsipareigojimus neatskleisti komercinės, tarnybos ar valstybės paslaptimi laikomos informacijos arba informacijos, kurios atskleidimas pakenktų viešiesiems interesantams ar trukdytų sąžiningai konkurencijai.  

     47.  Tame pačiame pirkime apklaustiems tiekėjams turi būti pateikta tokia pati informacija.

     48. Apklausiant tiekėjus, jei tai nesukelia pernelyg didelių organizacinių sunkumų, galima derėtis dėl palankesnių tiekėjo siūlomų sąlygų. Derybų metu tiekėjai neturi būti diskriminuojami jiems pateikiant skirtingą informaciją ar kaip nors kitaip ribojant atskirų tiekėjų galimybes pagerinti savo siūlymus. Jei pirkimą atlieka Komisija ir yra deramasi, rašomas derybų protokolas, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo atstovas.

     49. Jeigu apklausiant tiekėjus paaiškėja, kad reikia pakeisti Centro pageidaujamas pirkimo objekto savybes arba kitas sąkygas, Pirkimų organizatorius ir/ar Komisija turi tai padaryti, esant reikalui derindami su Centro direktorium ir iš naujo apklausti jau anksčiau apklaustus tiekėjus.

     50.  Žodžiu ir raštu pateikti tiekėjų ar tiekėjo atsakymai ir/ar informacija, gauta iš viešų šaltinių, fiksuojami apklausos pažymoje.

 

 

  1. TIEKĖJŲ SIŪLYMŲ TIKRINIMAS IR VERTINIMAS

 

     51. Tiekėjo siūlymo tikrinimo tikslas – įsitikinti, ar siūlymas atitinka Centro poreikius ir iškeltus reikalavimus, o tiekėjų siūlymų vertinimo tikslas – išrinkti geriausią pasiūlymą, kurį pateikusiam tiekėjui Centras siūlys sudaryti pirkimo sutartį.

     52. Vertinami tik Centro poreikius ir iškeltus reikalavimus atitinkantys tiekėjų siūlymai. Vertinama tik pagal tiekėjams apklausos metu nurodytus kriterijus. Geriausiu laikomas tas siūlymas, kuriame nurodyta mažiausia kaina arba jei nustatytas kriterijus yra ekonomiškai naudingiausias.

     53.  Tiekėjų siūlymus vertina Pirkimų organizatorius ir/ar Viešųjų pirkimų komisija.

 

 

                                       VIII.  PIRKIMO SUTARTIS    

 

     54.  Pirkimo sutartis sudaroma su geriausią siūlymą pateikusiu tiekėju arba, kai kreipiamasi į vieną tiekėją, su tiekėju, kurio siūlymas atitinka Centro poreikius.

     55.  Pirkimo sutartis negali būti sudaryta, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pateikimo terminai, išskyrus šiuos atvejus:

     55. 1.  kai pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu;

     55. 2.  kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas;

     55. 3.  kai pasiūlymas buvo pateiktas žodžiu.

     56.  Jei pirkimą atlieka Komisija sutartis turi būti sudaroma raštu.

     57.  Jei pirkimą atlieka Pirkimų organizatorius, pirkimo sutartis gali būti sudaroma raštu arba žodžiu. Sprendimą dėl sutarties formos priima Pirkimų organizatorius, atsižvelgdamas į sandorio vertę, panašių sandorių praktiką ir kitas aplinkybes. Preliminarioji sutartis sudaroma raštu.

     58.  Preliminariąja sutartimi šalys susitaria nustatyti sąlygas, taikomas preliminariosios sutarties pagrindu sudaromai pagrindinei pirkimo sutarčiai. Preliminariojoje sutartyje turi būti nustatytos esminės pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos: pirkimo sutarties objektas, kaina, jeigu reikalinga, preliminarus perkamų prekių kiekis, paslaugų ar darbų apimtys ir kitos Centro nurodytos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, kurias ji laiko esminėmis. Sudarant pagrindinę pirkimo sutartį šalys negali keisti esminių preliminariosios sutarties sąlygų. Centras gali priimti sprendimą preliminariojoje sutartyje nustatyti ne tik esmines, bet ir visas jos pagrindu sudaromos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygas.

      59.  Pirkimus atliekantys asmenys turi stengtis sudaryti ilgalaikes, bet ne ilgesnes nei 3 metai, sutartis su tiekėjais. Sutarties terminas ir vertė turi skatinti tiekėjus siūlyti kuo geresnes sąlygas, tačiau tuo pačiu neturi būti Centrui nepriimtinos rizikos šaltiniu.

      60.  Sutartis su tiekėju neturi būti sudaroma, tol kol nėra užtikrintas Centro įsipareigojimų pagal sutartį finansavimas. Jei finansavimas neužtikrinamas, gali būti sudaroma preliminarioji sutartis.

 

 

                                     IX.  PIRKIMŲ DOKUMENTAI

 

     61.  Pirkimo atlikimo metu sudaromi dokumentai turi leisti Centrui pagįsti priimtų sprendimų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo ir šių Taisyklių nustatytiems reikalavimams.

     62.  Pirkimų organizatorius, pasibaigus pirkimui per 10 dienų pagal dokumentacijos planą, pirkimo mokėjimo dokumentus, sutartį, tiekėjų apklausos pažymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo paraišką perduoda Apskaitos ir finansų departamentui, o visus likusius dokumentus – struktūriniams padaliniams. Šie dokumentai segami į bylą.

     63.  Byloje turi būti ši informacija:

     63.1.  informacija apie organizuojamą pirkimą;

     63.2.  tiekėjų siūlymai (jei jie pateikti raštu);

     63.3.  pirkimo sutarties (jei sutartis sudaroma raštu) arba sąskaitos faktūros kopija.

     64. Su pirkimu susiję dokumentai saugomi pagal Centro direktoriaus patvirtintą dokumentacijos planą.

     65.  Centras viešiesiems pirkiniams veda pirkimo verčių apskaitą.

 

 

                                     X.  GINČŲ NAGRINĖJIMAS

 

 

    66.  Centre gautos tiekėjų pretenzijos dėl atliekamų pirkimų nagrinėjamos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

You may also like...

Comments are closed.